• Mirasçılık belgesinin alınması
 • İzale-i şuyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasın reddi
 • Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasta defter tutulması
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Miras sözleşmeleri
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Taksim sözleşmeleri